Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep Internetowy ebjutik  dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Właścicielem sklepu internetowego ebjutik  jest:
Agata Rybacka
Agata Rybacka Bjutik
ul. Wrzosowa 54, Paprotnia (62-513) poczta Krzymów
NIP: 6653021789
REGON: 382628478

1.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.ebjutik.pl, prowadzony jest przez Agatę Rybacką  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Rybacka Bjutik  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrzosowa 54, Paprotnia (62-513) poczta Krzymów, NIP: 6653021789, REGON: 382628478, adres poczty elektronicznej: sklep@ebjutik.pl numer telefonu: 781125702
1.2. Administratorem danych osobowych jest Agata Rybacka Bjutik.
1.3. Przy transakcjach zawieranych na odległość w sklepie internetowym ebjutik  zastosowanie ma  Ustawa o prawach konsumenta.
1.4. Dane podawane przez Klienta podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, inaczej może doprowadzić to do błędnej realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji.
1.5. Ceny podane w sklepie internetowym ebjutik  zawierają podatek vat i wyrażone są w polskich złotych.
1.6. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym ebjutik  są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
1.7. Podczas składania zamówienia należy wybierać kolor i rozmiar wyłącznie na podstawie belki kolorystycznej i rozmiarowej.
1.8. Towar nadawany jest od 2 do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem od daty złożenia zamówienia.
1.9. Sklep obsługiwany jest przez pracowników firmy ebjutik od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00, w soboty, niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny, jak i mailowy możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania.
1.10. Aby otrzymać fakturę VAT prosimy o wysłanie osobnej wiadomości email na adres: sklep@ebjutik.pl z prośbą o jej dołączenie.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego ebjutik.pl:
2.1. Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji.
2.2. Podczas rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.3. Klient zobowiązany jest do :
2.3.1. Nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, niesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2.3.2. Korzystania ze Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2.3.3. Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej tzw. spam-u,
2.3.4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
3. Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebjutik.pl.
3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Towaru.
3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bjutik Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia pociąga za sobą do obowiązku zapłaty.
3.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
3.7. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta - na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ebjutik.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym: a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); b)Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.); c) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DHK. Koszty dostawy są następujące: paczka- przelew internetowy - 15zł, paczka- "za pobraniem" - 20zł
4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).

5. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
a) przelewem
nr konta:
 Agata Rybacka Bjutik
ul. Wrzosowa 54, Paprotnia (62-513) poczta Krzymów
NIP: 6653021789
REGON: 382628478
    Tytułem:
    imię, nazwisko oraz nr zamówienia
b) płatnością w systemie PayU
c) płatnością przy odbiorze, wybierając opcję dostawy za pobraniem

6. Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia  od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
6.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
6.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
6.6. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Art. 12 ustawy o prawie konsumenta z 30 maja 2014 r.  w przypadku odstąpienia od umowy Kupujący pokrywa koszt opakowania, zabezpieczenia oraz nadania przedmiotu do sprzedawcy
Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.7 Sprzedawca nie odbiera paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na Państwa nr rachunku bankowego.
6.8. ZWROTOWI NIE PODLEGA:
- Towar zamówiony na firmę, na który otrzymali Państwo fakturę VAT.
6.9. Z uwagi na korzyść Klienta zalecamy, aby towar  odesłać na Poczcie Polskiej listem poleconym ekonomicznym. Jest to najtańsza i ewidencjonowana forma wysyłki. Dbamy o to, aby Klient nie poniósł zbyt wysokich kosztów zwrotu towaru, a także aby przesyłka była ewidencjonowana w systemie Poczty Polskiej. W przypadku, gdy przesyłka zaginie istnieje możliwość jej reklamacji.
7. Reklamacje
7.1.  Agata Rybacka Bjutik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie  określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: sklep@ebjutik.pl Agata Rybacka Bjutik   zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
7.3. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą - art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.
8. Newsletter
8.1. Usługa: E-mail Newsletter udostępniania jest przez: www.ebjutik.pl. Agata Rybacka Bjutik, ul. Wrzosowa 54, Paprotnia (62-513) poczta Krzymów (NIP: 6653021789, REGON: 382628478).
8.2. W ramach usługi E-mail Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest  informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez sklep internetowy oraz o aktualnych promocjach.
8.3. Klient zapisując się do E-mail Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adres e-mail w celu wysyłki E-mail Newslettera przez Agata Rybacka Bjutik. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ebjutik.pl Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego/jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient jest świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora powoduje brak możliwości skorzystania z usługi E-mail Newsletter.
8.4. Korzystanie z usługi E-mail Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz/lub telefonu komórkowego.
9. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych
9.1. Agata Rybacka Bjutik gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
9.2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agata Rybacka Bjutik,  tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania www.ebjutik.pl, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
9.3. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom  ebjutik  jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
9.4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem www.ebjutik.pl, m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres pięciu lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług  w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
9.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych www.ebjutik.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Agata Rybacka Bjutik jest właścicielem wszystkich zdjęć Towarow, grafik, oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Agata Rybacka Bjutik  nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agata Rybacka Bjutik, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ

Produkty

zamknij

Moje konto

MOJE KONTO

zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj Close